Kazni

 

01.01.2015 nastopijo kazni za oglaševanje stavb ali delov stavb brez navedbe energetskega kazalnika, in sicer se z globo v višini 250 € za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice.

22. 03. 2015 nastopijo kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe in sicer se z globo v višini 300 € za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.

Z globo od 1.000 do 10.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, če  ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah.